สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาโปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อระบุสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดและผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวหา